Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 maja 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIII/323/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”,

- uchwała Nr LII/434/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020,

- uchwała Nr LII/435/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- uchwała Nr LII/436/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”,

- zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2018,

- zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2018 w zakresie dotacji,

- zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2018,

- uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r.,

- uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Rada Gminy Jeleśnia nie wyraża zgody na wydatkowanie z budżetu gminy kwoty większej niż ustalonej w rozstrzygnięciu przetargowym tj. powyżej kwoty 2 998 835,52 zł. dotyczy zadania: Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina,

- uchwała Nr XL/221/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Milówka w roku 2018,

- uchwała Nr XLVII/237/18 Rady Gminy Świnna z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Świnna w roku 2018 dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu,

- uchwała Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie,

- uchwała Nr LII/402/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/442/2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości.