Uchwała Nr 321/XIV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr RG.0007.14.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr RG.0007.14.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126 i art. 127 ust. 1, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), polegającego na ustaleniu zasad przyznania dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do jej otrzymania.

 

Uchwała Nr 323/XIV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIX/564/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/564/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna w części dotyczącej § 4 ust. 1 i 2 z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) polegającego na nieuprawnionym ustaleniu terminu składania wniosku o udzielenie dotacji.