Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2018 r. badane będą następujące uchwały w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

- uchwała Nr LI/294/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa trans granicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej”,

 

- uchwała Nr LI/295/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Scheda z nutką”,

 

- uchwała Nr LI/296/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza”,

 

- uchwała Nr LI/297/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Rozdzwońmy pogranicze”,

 

- uchwała Nr LI/298/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

 

- uchwała Nr LI/299/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2032,

 

- uchwała Nr LI/300/2018 Rady Gminy w Rajczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

 

- uchwała Nr 548/XLIII/18 Rady Miasta Żory z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Żory,

 

- uchwała Nr XLIX/381/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie  ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice.