Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lipca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLI/490/2018 Rady Gminy Psary z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy - Brzękowicach,

- uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - mała retencja,

- uchwała Nr XLVII/537/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pszczyna,

- uchwała Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłowice oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr LVII/386/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce,

- uchwała Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2018 rok,

- uchwała Nr LVII/469/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025,

- zarządzenie Nr 0050.785.2018 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018,

- zarządzenie Nr 0050.790.2018 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018,

- zarządzenie Nr 0050.791.2018 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Zarządzenia 0050.785.2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz 0050.790.2018 z dnia 04 czerwca 2018,

- uchwała Nr XLIV/203/2018 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie,

- uchwała Nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.