Uchwała Nr 34/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 33/06 z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 33/06 z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mysłowice na 2006 rok w części dotyczącej zaplanowania kwoty 120.000 zł jako dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej – dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej, czym naruszono przepisy art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), zgodnie z którymi koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

Uchwała Nr 35/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXII/553/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXII/553/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku określenia w uchwale wymaganych elementów wieloletniego programu inwestycyjnego, czym naruszono art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). 

 

 

Uchwała Nr 36/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXIII/556/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXIII/556/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku określenia w uchwale wymaganych elementów wieloletniego programu inwestycyjnego, czym naruszono art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). 

 

 

Uchwała Nr 37/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/637/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/637/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie z powodu niewskazania źródeł dochodów, z których pożyczka ta będzie spłacona.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez niewypełnienie  ustawowych wymogów dotyczących wskazania źródeł, z których zaciągane zobowiązanie zostanie pokryte.

 

 

Uchwała Nr 38/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/638/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/638/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie z powodu niewskazania źródeł dochodów, z których pożyczka ta będzie spłacona.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez niewypełnienie ustawowych wymogów dotyczących wskazania źródeł, z których zaciągane zobowiązanie zostanie pokryte.

 

 

Uchwała Nr 39/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/639/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/639/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie z powodu niewskazania źródeł dochodów, z których pożyczka ta będzie spłacona.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez niewypełnienie ustawowych wymogów dotyczących wskazania źródeł, z których zaciągane zobowiązanie zostanie pokryte.

 

 

Uchwała Nr 40/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/640/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/640/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie z powodu niewskazania źródeł dochodów, z których pożyczka ta będzie spłacona.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez niewypełnienie ustawowych wymogów dotyczących wskazania źródeł, z których zaciągane zobowiązanie zostanie pokryte.

 

 

Uchwała Nr 41/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-29/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-29/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 42/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-17/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-17/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 r.


 

Uchwała Nr 43/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 159/517/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 159/517/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowieniem pktu 19 uchwały Nr XL/351/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Łaziska Górne.

 

 

Uchwała Nr 44/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 04/05/2/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowej.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 04/05/2/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowych polegające na dokonaniu zmian budżetu w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez dokonanie zmian budżetu w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Powiatu Mikołowskiego na 2006 rok.

 

 

Uchwała Nr 45/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 656/143/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 656/143/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2006 polegające na dokonaniu zmian budżetu w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez dokonanie zmian budżetu w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 46/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 657/143/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 657/143/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2006 polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 15 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/307/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2006 r. poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Powiatu Pszczyńskiego.

 

 

Uchwała Nr 47/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/5/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/5/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r. polegające na dokonaniu zmian budżetu w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0151/XLI/773/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok poprzez dokonanie zmian budżetu w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Tychy na 2006 r.

Uchwała Nr 48/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 95/333/II/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 95/333/II/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż budżet uchwalony na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienia § 7 pkt 1 i 2 uchwały Nr II/42/2/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 49/VIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XLV/442/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2005-2007.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XLV/442/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2005-2007 z powodu naruszenia prawa polegającego na dokonaniu wyboru banku przez organ stanowiący, podczas gdy zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 214) czynność ta należy do kompetencji organu wykonawczego.