Uchwała Nr 346/XV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/323/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice" z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 250 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w części obejmującej:

- zapis § 8 Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice", stanowiącego załącznik nr 1 do badanej uchwały,

- załącznik nr 4 do ww. Regulaminu "Umowa o powierzenie grantu nr . dla uczestnika bez prawa odliczenia podatku VAT",

- załącznik nr 5 do ww. Regulaminu "Umowa o powierzenie grantu nr . dla uczestnika będącego czynnym podatnikiem VAT",

polegającego na nieuprawnionym określeniu: treści umów o powierzenie grantu, zasad monitoringu i kontroli realizacji zadania, a także zasad zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego naruszył upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 347/XV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875  z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji wójta gminy do wykonywania budżetu.

 

Uchwała Nr  348/XV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. "w sprawie Rada Gminy Jeleśnia nie wyraża zgody na wydatkowanie z budżetu gminy kwoty większej niż ustalonej w rozstrzygnięciu przetargowym tj. powyżej kwoty 2 998 835,52 zł. dotyczy zadania: Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2018 r. "w sprawie Rada Gminy Jeleśnia nie wyraża zgody na wydatkowanie z budżetu gminy kwoty większej niż ustalonej w rozstrzygnięciu przetargowym tj. powyżej kwoty 2 998 835,52 zł. dotyczy zadania: Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina" z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji wójta gminy do wykonywania budżetu.

 

Uchwała Nr 352/XV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).