Uchwała Nr 398/XVII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 czerwca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIII/444/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru jednostki budżetowej Miasta Cieszyna, w której zostanie wprowadzony budżet zadaniowy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/444/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru jednostki budżetowej Miasta Cieszyna, w której zostanie wprowadzony budżet zadaniowy z powodu braku podstaw prawnych do jej podjęcia przez organ stanowiący gminy, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).