Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 lipca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 796.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 2018 r. refundacji części poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowane przez osoby fizyczne w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r.,

- uchwała Nr XLIX.545.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2018,

- uchwała Nr XXXVIII/815/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- uchwała Nr LI/403/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawieemisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr LI/404/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018 - 2026,

- uchwała Nr LVII/338/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

- uchwała Nr XII/40/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawiezmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

- uchwała Nr 6/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018,

- uchwała Nr 5/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.