Uchwała Nr 60/X/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXII/428/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą – Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów w Krzyżowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXII/428/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą – Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów w Krzyżowicach z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na podjęciu decyzji o przystąpieniu w latach 2006-2007 do realizacji zadania inwestycyjnego bez uprzedniego zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy na 2006 rok, czym w sposób istotny naruszono art. 35 ust. 1 oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

 

Uchwała Nr 61/X/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy Lyski Nr L/4/2006 z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Lyski Nr L/4/2006  z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. polegające na zaplanowaniu w wydatkach, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacji w wysokości 100.000 zł na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na karosację strażackich samochodów bojowych.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którymi koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

 

 

Uchwała Nr 62/X/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/9/2006 z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr L/4/2006.

 

 

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/9/2006 z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr L/4/2006 w części dotyczącej zaplanowania wydatku w wysokości 100.000 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którymi koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 63/X/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIII/259/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 rok

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIII/259/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2006 rok polegające na:

-       zaklasyfikowaniu wpływów z opłaty produktowej w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zamiast w rozdziale 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, co stanowi naruszenie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

-       wskazaniu w § 2 uchwały, że kredyt w kwocie 120.000 zł stanowi źródło pokrycia deficytu budżetowego mimo, że w uchwale budżetowej deficyt nie występuje, co stanowi naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 64/X/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/21/06 z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/21/06 z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r. polegające na dokonaniu zmian budżetu w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0151/XLI/773/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok poprzez dokonanie zmian budżetu w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Tychy na 2006 r.