Uchwała Nr 71/XII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 marca 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 109/BF/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

 

Stwierdza się nieważność w całości zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 109/BF/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z powodu przeniesienia wydatków w kwocie 7 900 000 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z § 4300- Zakup usług pozostałych do § 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Zarządu Budynków Komunalnych Spółka z o.o., co narusza przepisy art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 72/XII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 marca 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/985/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/977/2005 z dnia 23.12.2005 r. o udzielaniu wsparcia finansowego w sporcie kwalifikowanym.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/985/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/977/2005 z dnia 23.12.2005 r. o udzielaniu wsparcia finansowego w sporcie kwalifikowanym w całości z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust. 2  w związku z art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) poprzez określenie udzielania wsparcia finansowego w sporcie kwalifikowanym w sposób wykraczający poza dopuszczalne ww. ustawą formy.

 


Uchwała Nr 73/XII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 marca 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Lyski Nr LI/11/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Lyski Nr LI/11/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zamiast w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale właściwym dla rodzaju dróg.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę.

 

 

Uchwała Nr 74/XII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 marca 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/15/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LI/11/2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/15/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr LI/11/2006 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zamiast w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale właściwym dla rodzaju dróg.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę.