Uchwała Nr 76/XIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok w części dotyczącej § 1 uchwały z powodu jej podjęcia w wyniku inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, co narusza w sposób istotny art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z w/w przepisami do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego należy inicjatywa zmian uchwały budżetowej.

 

 

Uchwała Nr 77/XIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr L/483/06 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta na lata 2006-2008 w celu sfinansowania inwestycji pn. „Budowa bazy sportowej dla Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr L/483/06 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta na lata 2006-2008 w celu sfinansowania inwestycji pn. „Budowa bazy sportowej dla Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2” z powodu istotnego naruszenia art. 165 ust. 2 i 3 w powiązaniu z art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) poprzez wyrażenie woli zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta na lata 2007-2008 bez określenia w uchwale budżetowej wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym.

 

 

Uchwała Nr 78/XIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XXXV/193/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/155/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, przyznawania środków finansowych i dotacji oraz sporządzania sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy nie będących jednostką – zakładem budżetowym.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XXXV/193/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/155/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, przyznawania środków finansowych i dotacji oraz sporządzania sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy nie będących jednostką – zakładem budżetowym w części dotyczącej § 1 ust. 2 z powodu ustalenia terminu zwrotu dotacji do dnia 5 kwietnia po upływie roku budżetowego, co narusza przepisy art. 145 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którymi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

Uchwała Nr 79/XIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Suszec Nr XXXVIII/6/307/2006z z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 r. i zmiany załącznika nr 10 ,,Wieloletni program inwestycyjny z określeniem wydatków” do budżetu Gminy na 2006 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Suszec Nr XXXVIII/6/307/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 r. i zmiany załącznika nr 10 ,,Wieloletni program inwestycyjny z określeniem wydatków” do budżetu Gminy na 2006 r. polegające na ustaleniu w § 1 tej uchwały zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok z dokładnością do paragrafów klasyfikacji budżetowej, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) stanowiących, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji, a wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.