Uchwała Nr 84/XIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 kwietnia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LI/642/06 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LI/642/06 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2006 rok z powodu naruszenia art. 2 ust. 2  w związku z art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) poprzez ustalenie, iż wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji – mimo iż ww. ustawa nie przewiduje takiej formy wspierania sportu kwalifikowanego - co miało miejsce w zapisie dokonanym w załączniku nr 1 do powyższej uchwały Rady Miejskiej w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w którym zwiększono o kwotę 600.000 zł wydatki bieżące, w tym dotacje.

 

 

Uchwała Nr 85/XIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 188/BF/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 188/BF/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na 2006 rok w części załącznika nr 1, w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, obejmującej zwiększenie wydatków o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji, co dokonane zostało z naruszeniem art. 2 ust. 2  w związku z art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298), gdyż przywołane przepisy nie przewidują takiej formy wspierania sportu kwalifikowanego.

 

 

Uchwała Nr 86/XIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 2014/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 2014/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok w części dotyczącej pkt 1 ppkt a, z powodu dokonania tych zmian w wykonaniu postanowień uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok w części dotyczącej § 1 w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło naruszenie w istotny sposób art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez podjęcie jej z inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z w/w przepisami inicjatywa w sprawie zmian uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki.