Uchwała Nr 95/XVIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 maja 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XLV/468/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czechowic-Dziedzic za rok 2005.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XLV/468/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czechowic-Dziedzic za rok 2005 z powodu nieuzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Miejskiej, co narusza w sposób istotny przepisy art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).