Uchwała Nr 97/XIX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 maja 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXVII/1021/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź z tytułu wykonania budżetu Miasta Czeladź za rok 2005.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXVII/1021/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź z tytułu wykonania budżetu Miasta Czeladź za rok 2005 poprzez podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium bez zapoznania się przez Radę Miejską w Czeladzi z opinią V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nieudzielania absolutorium - czym naruszono art. 28a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.  zm.).

 

 

Uchwała Nr 98/XIX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 maja 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 157/XXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w § 4 uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 157/XXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. z powodu przyznania dotacji celowej w kwocie 1.200 zł Stowarzyszeniu - Częstochowski Bank Żywności, tytułem bieżącej obsługi programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”, na zasadach niezgodnych z art. 176 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).