Uchwała Nr 100/XX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 maja 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1037/LIX/2006 z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w latach 2009-2033 środków finansowych na poręczenie Spółce Inwestycyjnej kredytu albo pożyczki na budowę obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1037/LIX/2006 z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie „zabezpieczenia w latach 2009-2033 środków finansowych na poręczenie Spółce Inwestycyjnej kredytu albo pożyczki na budowę obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej” w całości z powodu istotnego naruszenia art. 85 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz.1291) poprzez podjęcie ww. uchwały bez określenia rodzaju zaciąganego zobowiązania finansowego, poprzez niewskazanie pełnej nazwy i siedziby podmiotu któremu Miasto udziela poręczenia i braku wskazania ogólnej kwoty poręczenia oraz bez wcześniejszego uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o projekcie tej uchwały.

 

 

Uchwała Nr 101/XX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 maja 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLII/643/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom podległym innej jednostce samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań własnych gminy.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLII/643/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom podległym innej jednostce samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań własnych gminy z powodu postanowienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji na realizację zadań własnych Gminy, co stanowi istotne naruszenie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa lub rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taka jednakże może dotyczyć tylko zadań należących do jednostki, której pomoc jest udzielana.

Uchwała Nr 102/XX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 maja 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr LX/273/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr LX/273/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie”  z powodu podjęcia jej bez dokonania uprzedniej zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych,  czym w sposób istotny naruszono przepis art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym pożyczka może zostać zaciągnięta na finansowanie planowanego deficytu budżetu.