Uchwała Nr 103/XXI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 czerwca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 373/XXXII/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 373/XXXII/2006 z dnia 25 kwietnia  2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  Nr 162 poz. 1568 z późń. zm.) poprzez ustalenie zakresu przedmiotowego dotowanych zabytków niezgodnie z zapisami ustawowymi oraz  bezpodstawne przekazanie organowi wykonawczemu gminy kompetencji zastrzeżonych ustawą dla organu stanowiącego gminy.