Uchwała Nr 104/XXII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXI/712/06 z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w  budżecie miasta na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr LXXI/712/06 z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2006 rok w części dotyczącej przeznaczenia w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495- Pozostała działalność kwoty 30.600 zł na wymianę wygrodzenia wewnętrznego dachu budynku Aresztu Śledczego w Mysłowicach w celu zabezpieczenia miasta przed skutkami ucieczek aresztowanych z terenu aresztu - czym naruszono w sposób istotny art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zgodnie z którym do zakresu działalności gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Takie zastrzeżenie wynika z art. 1 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz.1761 z późn. zm.), który stanowi, że ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zapewnienie
w aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa należy do zadań służby więziennej. 
 

Uchwała Nr 105/XXII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 157/XXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność § 4 uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 157/XXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. z powodu nieusunięcia w terminie istotnego naruszenia prawa polegającego na przyznaniu dotacji celowej w kwocie 1.200 zł Stowarzyszeniu - Częstochowski Bank Żywności, tytułem bieżącej obsługi programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”, na zasadach niezgodnych z art. 176 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).