Na XXV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 lipca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LV/696/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26 wraz z wykonaniem sytemu grzewczego i wentylacyjnego dla kompleksu nowobudowanych hal sportowych”,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1070/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznych oraz wymianę krat wpustowych,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1071/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na zabezpieczenie ruchu drogowego,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1072/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007 - 2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1079/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na dokończeniu renowacji elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, wykonania opierzenia w pasie przygzymsowym oraz opaski wokół kościoła,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1088/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej w latach 2007 - 2011,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1089/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SOR.BF.0151-121/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1089/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
 - uchwały Rady Gminy Jejkowice Nr XXXIX/196/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.