Na XXVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 sierpnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorczew stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXVIII/28/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr XXXIII/180/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły oraz zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ujsoły w części dotyczącej Sołectwa Ujsoły, rejon Góry w stronę polany Szczytówka oraz Sołectwa Złatna, rejon Góry Lipowskiej, Gmina Ujsoły,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/154/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/946/06 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chorzów na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta Radzionków Nr XLIV/300/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XLII/283/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia
zgody na podpisanie umowy wystawienia weksla „in blanco” i podpisanie deklaracji do weksla przez Burmistrza Miasta Pszów,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XLII/284/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawiezmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2006,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów Nr 0151/39/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Pszów na rok 2006,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów Nr 0151/40/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych związanych z wprowadzonymi zmianami kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 776/XLVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na współfinansowanie kontraktu nr 2001/PL/16/PE/025-02.7 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice”
- uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 777/XLVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na współfinansowanie kontraktu nr 2001/PL/16/PE/025-02.6 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Rybnika Niewiadom Górny (Buzowice) oraz w gminach Gaszowice i Jejkowice”
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 4 lipca 2006 roku Nr L/405/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/406/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli realizacji wyodrębnionych zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr L/415/2006 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanych na terenie Łazisk Górnych,
- uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/23/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/18/04 Rady gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyżanowice,
- <06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.