Uchwała Nr 109/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr 1070/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznych oraz wymianę krat wpustowych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 1070/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznych oraz wymianę krat wpustowych z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 1, art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust. 1, 2, 3 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, poprzez wyrażenie przez Radę Miasta woli zabezpieczenia środków finansowych w nieuchwalonych budżetach miasta na lata 2007-2009, przy jednoczesnym naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektów uchwał budżetowych na lata 2007 – 2009 oraz naruszeniu zasady roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 110/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr 1071/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na zabezpieczenie ruchu drogowego.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 1071/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na zabezpieczenie ruchu drogowego  z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 1, art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust. 1, 2, 3, i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, poprzez wyrażenie przez Radę Miasta woli zabezpieczenia środków finansowych w nieuchwalonych budżetach miasta na lata 2007-2009, przy jednoczesnym naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektów uchwał budżetowych na lata 2007 – 2009 oraz naruszeniu zasady roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 111/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr 1072/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 1072/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na lata 2007-2009 środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 1, art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust. 1, 2, 3, i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, poprzez wyrażenie przez Radę Miasta woli zabezpieczenia środków finansowych w nieuchwalonych budżetach miasta na lata 2007-2009, przy jednoczesnym naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektów uchwał budżetowych na lata 2007 – 2009 oraz naruszeniu zasady roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 112/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr 1079/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na dokończeniu renowacji elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła  przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, wykonania opierzenia w pasie przygzymsowym oraz opaski wokół kościoła.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 1079/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na dokończeniu renowacji elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła  przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, wykonania opierzenia w pasie przygzymsowym oraz opaski wokół kościoła z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) poprzez udzielenie dotacji wskazanemu podmiotowi bez uprzedniego ustalenia zasad przyznawania takiej dotacji.

 

 

Uchwała Nr 113/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1089/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1089/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok w części dotyczącej § 2 uchwały w zakresie zwiększenia wydatków budżetu miasta na 2006 rok w dziale 921 - ,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - ,Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 140.000 zł z powodu jej przyznania bez uprzedniego ustalenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, co narusza w sposób istotny art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 114/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SOR.BF.0151-121/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr 1089/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SOR.BF.0151-121/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr 1089/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w części dotyczącej § 2 w zakresie zwiększenia wydatków budżetu miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło naruszenie w istotny sposób art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) poprzez udzielenie dotacji bez uprzedniego ustalenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

Uchwała Nr 115/XXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercie Nr 905/06 z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zawiercie Nr 905/2006 r. z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok polegające na zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe należące do grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne bez uprzedniej zmiany budżetu uchwalonego na 2006 rok. 

Działaniem takim naruszone zostały przepisy art. 184 ust 1 pkt 2 i art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmian w układzie wykonawczym budżetu bez odrębnej zmiany w budżecie.