Na XXX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 sierpnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorczew stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/174/06 z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Żarnowiec Nr XLII/269/2006 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok,