Uchwała Nr 427/XIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - mała retencja

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - mała retencja z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na nieustaleniu zasad rozliczenia dotacji, a także na określeniu istotnych postanowień umowy dotacji.

 

Uchwała Nr 428/XIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2018 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2018 rok - z powodu dokonania przez Radę Miasta Lędziny z własnej inicjatywy zmian w budżecie Miasta Lędziny przekraczających zakres zmian zaproponowanych przez Burmistrza Miasta, polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę  20.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w grupie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 35.000 zł, czym naruszono art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do - 2 sierpnia 2018 roku, poprzez wyeliminowanie z planu wydatków budżetu pozycji nieobjętych inicjatywą organu wykonawczego w sprawie zmiany uchwały budżetowej - pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w tej części.

 

Uchwała Nr 429/XIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Suszec Nr XLVII/386/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce

 

§ 1.

 

Stwierdza  się nieważność uchwały Rady Gminy Suszec Nr XLVII/386/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce - z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczej straży pożarnej, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).