Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lipca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek,

- uchwała NrXXXVII/361/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej wspólnotom mieszkaniowym oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr 1001/18 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2018,

- uchwała Nr LVII/337/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

- uchwała Nr LI/309/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jeleśnia dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleśnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

- uchwała Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku,

- uchwała Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna w km od 2+567 do km 2+863 w Cięcinie",

- uchwała Nr XXIX/312/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+382 do km 0+692 w m. Węgierska Górka",

- uchwała Nr L/362/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2018,

- uchwała Nr L/363/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/308/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032,

- uchwała Nr L/364/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.