Uchwała Nr 494/XXI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVII/361/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej wspólnotom mieszkaniowym oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/361/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej wspólnotom mieszkaniowym oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 126, art. 127 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu zasad przyznania dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do jej otrzymania.

 

Uchwała Nr 500/XXI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVII/337/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/337/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu z powodu istotnego naruszenia art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) poprzez podjęcie jej bez podstawy prawnej.

 

Uchwała Nr 511/XXI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna w km od 2+567 do km 2+863 w Cięcinie"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna w km od 2+567 do km 2+863 w Cięcinie" z powodu istotnego naruszenia art. 47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na udzieleniu dotacji bez ustalenia jej wysokości.

 

Uchwała Nr 512/XXI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/312/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+382 do km 0+692 w m. Węgierska Górka"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/312/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+382 do km 0+692 w m. Węgierska Górka" z powodu istotnego naruszenia art. 47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  polegającego na udzieleniu dotacji bez ustalenia jej wysokości.