Uchwała Nr 128/XXX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/174/06 z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu  Miasta Chorzów na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/174/06 z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok z powodu przeniesienia planowanych w kwocie 296.231 zł wydatków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwy do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont torowisk, czym w istotny sposób naruszono przepisy art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Zadanie to bowiem nie należy do zadań własnych gminy, a ponadto zostało zastrzeżone dla podmiotu zarządzającego torowiskami tramwajowymi (w tym przypadku są to Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach).

 

Uchwała Nr 129/XXX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Milówka Nr XLI/466/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Milówka Nr XLI/466/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok  w części dotyczącej zapisu § 3 ust. 2 w/w uchwały Rady Gminy z powodu wprowadzenia do budżetu gminy Milówka na rok 2006 wieloletniego programu inwestycyjnego obejmującego lata 2007 - 2009 czym w sposób istotny naruszono art. 166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 130/XXX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1089/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 1089/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok w części dotyczącej § 2 uchwały w zakresie zwiększenia wydatków budżetu miasta na 2006 rok w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 140.000 zł z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa.