Uchwała Nr 525/XXIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVIII/1200/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVIII/1200/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w części dotyczącej § 3 pkt 5 lit. e w zakresie stwierdzenia, iż projekt uchwały budżetowej określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich - z powodu istotnego naruszenia art. 234 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na braku upoważnienia ustawowego do określenia ww. limitu w treści projektu uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 526/XXIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice w części obejmującej :

- § 2 ust. 2 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) polegającego na nieuprawnionym ustaleniu maksymalnej stawki opłaty za pobyt dziecka w żłobku pobieranej podmioty prowadzące żłobki od rodziców lub opiekunów prawnych, jako warunku udzielenia dotacji,

- § 2 ust. 3 uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) polegającego na braku kompetencji do ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku pobieranej przez podmioty prowadzące żłobki.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice, polegające na zawarciu w § 14 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).