Na XXXII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 września 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/406/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu komercyjnego dłuigoterminowego na realizację inwestycji oraz pożyczki na prefinansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 798/BF/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.