Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 października 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwałaNr XLVII/381/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tworóg dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg,

- uchwała Nr LXIII/497/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach”,

- uchwała Nr XLV/255/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 7 września 2018 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Milówka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1438 S Milówka – Prusów w km od 2+800 do 2+940 w m. Milówka”,

- zarządzenie Nr 192.BU.FB.2018 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.