Uchwała Nr 538/XXVI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVII/381/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tworóg dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/381/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tworóg dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) w związku z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 późn.zm.) ze względu na niezgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały.