Na XXXIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 października 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Popów Nr 253/XLI/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ulg w podatku rolnym,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/765/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie miasta na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/766/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 4.492.852 zł,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/767/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 457/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXIX/765/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie miasta na 2006 rok a także w sprawie zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2006 rok,