Uchwała Nr 555/XXVII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr 52/LV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 52/LV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne w części obejmującej § 7 ust. 3 i 4 załącznika nr 1 do uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na przekazaniu Wójtowi Gminy Rędziny upoważnienia do określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji i wzoru rozliczenia dotacji a także na nieuprawnionym określeniu zasad zwrotu dotacji.