Na XXXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 listopada 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LVI/711/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030,

- uchwała Nr LIV/991/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dotacje do modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów”,

- uchwała Nr XLV/886/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej,

- zarządzenie Nr ON.0050.3507.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bielska-Białej na 2018 rok,

- uchwała Nr 324/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019 r.,

- zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- uchwała Nr XL/514/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej,

- uchwała Nr XXXVIII/317/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.