Uchwała Nr 573/XXVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/441/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec - etap V 2019 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LXV/441/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec - etap V 2019 rok, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) w związku z art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Uchwała Nr 574/XXVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

 z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX/319/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2019 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/319/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2019 roku w części § 1 ust. 1 pkt 6 w zakresie słów: "określonej w pkt 2" - z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), polegającego na określeniu stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części w sposób nieodpowiadający przedmiotowi opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Uchwała Nr 577/XXVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  30  października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLV/629/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały  Nr XLV/629/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z  dnia  27 września  2018 r.  w  sprawie  określenia warunków i  trybu  składania  deklaracji  i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieokreśleniu wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz  nieokreśleniu zakresu danych, układu informacji i powiązań między nimi, czym naruszono:

- art. 6 ust. 14 pkt 1 i ust 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.),

- art. 6a ust.12 pkt 1 i ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.),

- art. 6 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821 z późn.zm.)

w związku z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 578/XXVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVII/397/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2019 roku

           

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/397/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2019 roku - z powodu istotnego naruszenia prawa  - art. 13e w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), polegającego na  nieuprawnionym wprowadzeniu zwolnień o charakterze podmiotowo-przedmiotowym w podatku rolnym.

 

Uchwała Nr 581/XXVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr 313/XLIII/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 313/XLIII/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 403 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 126, 127 oraz 251 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) polegającego na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji w zakresie określenia terminu składania wniosku o dotację oraz okresu ponoszenia kosztów przez wnioskodawcę oraz poprzez określenie zasad udzielania dotacji w formie dokonywania płatności za wykonane prace bezpośrednio przez gminę czym organ stanowiący przekroczył zakres upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.