Uchwała Nr 592/XXIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  15 listopada  2018 roku

 

 

w sprawie uchwały Nr LVII/666/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/666/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

 

Uchwała Nr 593/XXIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  15 listopada 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LVII/667/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/667/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności z powodu istotnego naruszenia:

- art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) polegającego na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały,

- art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) w związku z art. 250 oraz art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na nieuprawnionym określeniu istotnych postanowień umowy dotacji oraz zasad zwrotu dotacji czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przekroczył upoważnienie ustawowe.