Uchwała Nr 622/XXXI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVIII/317/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/317/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 6 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) - polegającego na wprowadzeniu niespójnych, niezrozumiałych i wewnętrznie sprzecznych przepisów uchwały.