Na XXXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 grudnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,

- uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019,

- uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych",

- uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Jeleśnia przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022,

- uchwała Nr 15/II/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawieinkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,

- zarządzenie Nr 527/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2018 r.,

- uchwała Nr II/15/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2018 rok,

- uchwała Nr II/16/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,

- uchwała Nr II/17/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/290/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/901/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwala Nr II/19/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wkupu.