Uchwała Nr 658/XXXIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: uchwały Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022 z powodu istotnego naruszenia art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 226 ust. 1 i art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej na skutek braku stosownych objaśnień przyjętych wartości.

 

Uchwała Nr 660/XXXIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych" - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na postanowieniu przez Radę Gminy o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 18.945.272 zł na przedsięwzięcie pn. "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" - poza budżetem i wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, czym organ stanowiący naruszył art. 44 ust. 1 pkt 2, art. 211 ust. 1 i ust. 4, art. 226 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 663/XXXIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały  Nr  II/16/2018  Rady  Gminy Tworóg  z  dnia 11 grudnia  2018  r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr II/16/2018 Rady Gminy Tworóg  z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty, polegające na zawarciu w § 5 ust. 1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).