Uchwała Nr 1/I/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/16/2018  Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok w części dotyczącej zapisu § 2 uchwały w zakresie zwrotu o treści: " budowle" - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegającego na zwolnieniu z podatku od nieruchomości budowli niepodlegających temu podatkowi, gdyż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Uchwała Nr 6/I/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr II/17/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).