Na XXXVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 października 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 września 2006 roku Nr XLV/1164/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone  w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2006 roku Nr BRM-0150/LII/384/2006 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Unowocześnienie bazy sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie",
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2006 roku Nr LXXXII/782/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2006 roku Nr LXXXII/783/06 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/585/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2006 roku Nr LXXXII/784/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/766/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w wyskości 4.492.852 zł,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2006 roku Nr LXXXII/785/06 w sprawie zabezpieczenia środków w budzecie miasta na finansowanie zadania "utrzymanie czystosci na terenie miasta Mysłowice w okresie od 1.11.2006 r. do 31.10.2007 r.",
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 października 2006 roku Nr LXXXII/811/06 w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006 roku Nr XXXIX/395/06 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik