Uchwała Nr 131/XXXI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXXV/1080/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Czeladzi Nr LXXV/1080/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały pod nazwą: „Regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta oraz kontroli wydatkowania środków i wykonania zleconego zadania” z powodu istotnego naruszenia art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm. ) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)