Uchwała Nr 134/XXXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Popów Nr 253/XLI/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ulg w podatku rolnym.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Popów Nr 253/XLI/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ulg w podatku rolnym z powodu istotnego naruszenia art. 13e w związku z art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) polegającego na podjęciu przez Radę Gminy w Popowie uchwały, która reguluje odmiennie sprawy unormowane już w przepisach szczególnych (w art. 13c ustawy o podatku rolnym).

 

Uchwała Nr 135/XXXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/766/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 4.492.852 zł.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/766/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 4.492.852 zł z powodu istotnego naruszenia art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) wskutek braku podjęcia uchwały wymaganą bezwzględną większością głosów.

 

Uchwała Nr 136/XXXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/767/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIX/767/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. z powodu istotnego naruszenia art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) poprzez nieokreślenie kwoty poręczenia oraz wskutek braku podjęcia uchwały wymaganą bezwzględną większością głosów.

Uchwała Nr 137/XXXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 października  2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr 316/XLI/2006 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

           Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kochanowice Nr 316/XLI/2006 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2006 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych realizowane przez Gminę w drodze porozumienia.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez zaklasyfikowanie dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w dziale 921 zamiast w dziale 710, oraz zaklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją porozumienia w dziale 921, rozdział 92121, zamiast w dziale 710, rozdział 71035.

 

Uchwała Nr 138/XXXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 października  2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kochanowice Nr 189/06 z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Kochanowice na 2006 rok.

 

           Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Kochanowice Nr 189/06 z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym  budżetu gminy Kochanowice na 2006 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej  dochodów i  wydatków na zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych realizowane przez Gminę w drodze porozumienia.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez zaklasyfikowanie dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w dziale 921, rozdział 92121, § 2220 zamiast w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 oraz zaklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją porozumienia w dziale 921, rozdział 92121, zamiast w dziale 7109, rozdział 71035.