Na XL posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 listopada 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 423/XXXVII/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/346/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łazy w latach 2004-2008,
- uvhwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LIX/765/06 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację robót remontowych w budynkach komunalnych w 2007 roku,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/679/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych  na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/680/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych  na bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/681/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środkow finansowych na reazliację zadań gminy,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LXXII/957/06 w sprawie zapewnienia w budżecie miasta Bytomia w latach 2007, 2008 i 2009 środków finansowych na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Bytomiu,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LXXII/958/06 w sprawie zapewnienia w budżecie miasta Bytomia w latach 2007-2008 środkow finansowych na współfinansowanie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, przy ul. Stolarzowickiej 33, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LXXII/959/06 w sprawie zapewnienia w budżecie miasta Bytomia w latach 2007-2008 środków finansowych na współfinansowanie przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie częsci budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 7, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr LXI/689/2006 z dnia 23 paxdziernika 2006 roku w sprawie finansowania z budżetu miasta modernizacji budynku "Domu Turysty" w ramach II etapu budowy Centrum Sportowo-Turystycznego,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr LII/344/06 z dnia 25 pażdziernika 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych,