Uchwała Nr 139/XXXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 października 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/209/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu  Miasta Chorzów na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/209/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok polegające na zakwalifikowaniu środków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla właścicieli budynków zabytkowych i kulturowych na wykonanie prac konserwatorskich w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do § 303 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zamiast do § 272 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Działaniem takim naruszono art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z postanowieniami § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 140/XXXV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Nr LXIV/1542/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LXIV/1542/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne w części dotyczącej zapisów:

- § 3 ust. 1 od słów: „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice w danym roku”,

- § 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz ust. 6 od słów: „a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice w danym roku”

z powodu istotnego naruszenia art. 80 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 2a i ust. 2b, ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez nieustalenie wysokości dotacji, do czego zobowiązują wyżej wymienione przepisy ustawy,
a także w części dotyczącej zapisu § 5 ust. 3 i ust. 4 uchwały, odnoszącego się do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek, z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 2a, ust. 2b, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez ustalenie innego, niż ustawowy, terminu złożenia wniosku o dotację.