Uchwała Nr 141/XXXVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/52/6/2006 z dnia 18 września 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 - 2008 dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr II/52/6/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2008 dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z powodu istotnego naruszenia art. 41 ust. 2 pkt 3 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2, 3 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego zabezpieczenia w budżetach Województwa Śląskiego w latach 2007 - 2008 środków finansowych na działalność bieżącą Uniwersytetu, co narusza wyłączną kompetencję organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu oraz  zasadę  roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 142/XXXVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XLIV/293/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2006.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszowie Nr XLIV/293/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2006 z powodu zmiany w załączniku nr 4 – Plan przychodów i wydatków na 2006 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie – po stronie przychodów zmiana rodzaju dotacji w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601- Obiekty sportowe – dotacja podmiotowa – 50.000 zł (było – dotacja przedmiotowa – 50.000 zł), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) polegające na udzieleniu dotacji podmiotowej, pomimo że nie wynika to z odrębnych przepisów regulujących udzielenie takiej dotacji zakładowi budżetowemu.