Uchwała Nr 147/XXXVIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/338/06 z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Łazy na rok 2006.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/338/06 z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Łazy na rok 2006 z powodu braku w czasie głosowania co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej, co było niezgodne z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 148/XXXVIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LI/302/2006 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LI/302/2006 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z powodu:

-         określenia szczegółowości dochodów w projekcie uchwały budżetowej niezgodnie
z wymogami ustawowymi, czym naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),

-         braku określenia w pełnej szczegółowości wydatków w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z wymogami ustawowymi, czym naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkty 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 149/XXXVIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 listopada 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Godów Nr 0151/80/06/FN z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzenia Wójta Gminy Godów Nr 0151/80/06/FN z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok z powodu dokonania w nim zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r. bez uprzedniej zmiany w budżecie, czym naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 2 i art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 150/XXXVIII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 listopada  2006 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju Nr 2/IV/2006 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 2/IV/2006 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2006 rok, polegające na dokonaniu zmian w  budżecie w szczegółowości innej niż budżet uchwalony na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2006 r.