Na XLI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 listopada 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Myszków Nr XLVI/394/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 05.01.2006 r. w sprawie wspólnego finansowania kosztów robót zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr S-3810-ul. Słowackiego w Myszkowie,
- uchwały Rady Gminy Boronów Nr 61/XXXIII/06 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2007 roku,
- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr 334/XLII/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki krótkoterminowej w BGK na zapewnienie płynności w realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego na rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie: 1. priorytetu: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", 2. działania: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację projektu "Budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Bronowicach",
- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr 335/XLII/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki krótkoterminowej w BGK na zapewnienie płynności projektu ZPOR pod nazwą "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z podarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska" zaciągniętej przez Wójta Gminy w roku budżetowym,
- uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLIV/342/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalania budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych do projektu budżetu,
- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIX/586/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkamni przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIX/594/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów,
- uchwały Rady Miejskiej Sosnowiec Nr 1014/LVII/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 obowiązujących na terenie miasta Sosnowca oraz zwolnień z podatku od nieruchomości,
- uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 19 października 2006 roku Nr LXXIX/18/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach,
- uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 19 października 2006 roku Nr LXXIX/19/2006 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu spółki Tramwaje Śląskie S.A.,
- uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XLVII/1047/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Eurgoregionu Śląsk Cieszyński" w ramach "Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy - Polska - Fundusz Mikroprojektów - Euroregion Śląsk Cieszyński",