Uchwała Nr 151/XXXIX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 listopada 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 772/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ulicy Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 772/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ulicy Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez postanowienie o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta w latach 2007-2008 przeznaczonych na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych, co narusza wyłączną kompetencję organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu oraz zasadę roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 152/XXXIX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XLV/502/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie współfinansowania inwestycji pn. „Wykorzystanie technologii informatycznych w celu poprawy efektywności pracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

 

Stwierdza się nieważność § 1 uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XLV/502/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie współfinansowania inwestycji pn. „Wykorzystanie technologii informatycznych w celu poprawy efektywności pracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – z powodu istotnego naruszenia art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2 i 3 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez wyrażenie przez Radę Powiatu Zawierciańskiego woli zabezpieczenia środków finansowych w nieuchwalonym budżecie Powiatu na 2008 rok przy jednoczesnym naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu uchwały budżetowej.