Uchwała Nr 153/XL/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 423/XXXVII/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 423/XXXVII/2006 z dnia 23 października  2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej ustalenia, że: „dotacje realizuje Burmistrz Woźnik ze środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na ochronę zabytków” (§ 5 uchwały), z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) poprzez bezpodstawne przekazanie kompetencji w zakresie udzielania dotacji organowi wykonawczemu gminy. Kompetencje te przysługują organowi stanowiącemu gminy.

 

Uchwała Nr 154/XL/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/346/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łazy w latach 2004 - 2008.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/346/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łazy w latach 2004-2008 - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.) poprzez niezgłoszenie projektu tej uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma prawo wyrażenia opinii o zasadach udzielania pomocy de minimis przed ich uchwaleniem przez organ udzielający pomocy.

 

Uchwała Nr 155/XL/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklany Nr LII/344/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Świerklany Nr LII/344/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton przy innym niż pneumatyczne lub podobne systemie zawieszenia dwóch osi z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), poprzez przekroczenie maksymalnej stawki podatku od środków transportowych obowiązującej w 2007 r. (1.953,72 zł) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie, określonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758).

 

Uchwała Nr 156/XL/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XLVII/368/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Orzesze Nr XLVII/368/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zamiast w rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę.

 

Uchwała Nr 157/XL/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 76/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany układu wykonawczego na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze Nr 76/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany układu wykonawczego na rok 2006 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zamiast w  rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm. poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę.