Na XLIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 grudnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 14/II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr II/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w roku 2007,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr I/6/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2007 rok środków finansowych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/392/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie programu współpracy na rok 2006 z organizacyjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr I/9/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2007 roku,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr I/11/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2007 roku,