Na IV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 stycznia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej Łazy Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przedłużenia okresu uprawnienia do zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Łazy w latach 2004-2006,
- uchwały Rady Gminy Mykanów Nr 25/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy,
- uchwały Rady Gminy Istebna Nr III/24/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków na pokrycie części wkładu własnego kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Cieszyński w ramach funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Powiatu dotyczącym przebudowy drogi S 2643 w Istebnej,
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr IV/27/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od nieruchomości,
- uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 24/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kroczyce,
- uchwały Rady Gminy Godów Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 5/I/06 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2007 r.,
- uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 15/III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,